رب گوجه خانگی 5 کیلویی

125,000 تومان5 کیلویی
این محصول بصورت پیش فروش می باشد بظوری که اگر مقدار سفارش به 1 تن برسد خرید شما نهایی شده و به حضور ارسال مس شود در غیر این صورت وجه دریافتی عودت داده خواهد شد.

برنج پاکستانی درجه یک ده کیلویی

450,000 تومان10 کیلو
این محصول بصورت پیش فروش می باشد بظوری که اگر مقدار سفارش به 1 تن برسد خرید شما نهایی شده و به حضور ارسال می شود در غیر این صورت وجه دریافتی عودت داده خواهد شد.

برنج طارم درجه یک ده کیلویی

1,050,000 تومان10 کیلو
این محصول بصورت پیش فروش می باشد بظوری که اگر مقدار سفارش به 1 تن برسد خرید شما نهایی شده و به حضور ارسال مس شود در غیر این صورت وجه دریافتی عودت داده خواهد شد.