نمایش 9 24 36

کباب سلطانی بناب آرین

تومان
کباب سلطانی بناب کباب سنتی بناب به همراه گوجه و پیاز و ... هر سیخ ۳۰۰ گرم گوشت دارد

کباب سنتی تند بناب آرین

تومان
کباب سلطانی تند (فلفلی) بناب کباب سنتی بناب به همراه گوجه و پیاز و ... هر سیخ ۲۰۰ گرم گوشت دارد

کباب معمولی آرین

تومان
کباب سلطانی بناب کباب سنتی بناب به همراه گوجه و پیاز و ... هر سیخ ۱۰۰ گرم گوشت دارد

کباب مرغ معمولی آرین

تومان
۱۰۰ گرم گوشت مرغ تازه همراه گوجه و پیاز و ...  

کباب مرغ مخصوص آرین

تومان
۲۰۰ گرم گوشت مرغ تازه همراه گوجه و پیاز و ...